Saimaa Geopark Mikä on geopark?

Matkailun nouseva trendi

Geologia on luontomatkailun nouseva trendi. Geoparkit ovat kansainvälisesti erittäin suosittuja matkailun toimintamalleja, joiden tavoitteena on alueiden kestävä taloudellinen kehittäminen luontomatkailun avulla. Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta UNESCO Global Geoparkit ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja UNESCOn maailmanperintökohteisiin. UNESCO Global Geopark status ei tuo alueelle uusia suojelumääräyksiä. 

Geologiset sisällöt mahdollistavat myös alueen yrityksille uutta liiketoimintaa. UNESCO Global Geopark -status kertoo matkailijoille laadukkaista paikallistuotteista eri puolilla maailmaa. 

Geopark on paikallisuuden arvostusta

Geoparkin yksi tavoite on lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta avaamalla alueen geologista perintöä ja tuomalla se osaksi paikallisyhteisöjen elämää. Koulut sekä muut oppilaitokset ja yhteisöt voivat hyödyntää geoparkin sisältöjä opetuksessa monin tavoin. Tavoitteena on lisätä geopark-alueen arvostusta sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Geopark on kansainvälistä yhteistyötä

Jokainen UNESCO Global Geopark on osa kansainvälistä Geopark-verkostoa. Verkoston kautta geopark-alueen geologinen perintö ja paikalliset palvelut saavat kansainvälisen näkyvyyden. Uudet kehittämisideat leviävät verkoston kautta ja kansainvälinen toiminta vaikkapa yhteisissä hankkeissa on mahdollista.

Geopark tukee alueen matkailua, yritystoimintaa, kansainvälisyyttä, opetusta ja tutkimusta korostamalla geologisia ja kulttuurisia erityispiirteitä ja huolehtimalla kestävästä toimintatavasta ympäristön säilymiseksi.

Saimaa Geopark kehittää Etelä-Saimaan luontomatkailua

Saimaa Geopark ry:n tavoitteena on kehittää luontomatkailua Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueella. 65 geokohdetta muodostavat eteläisen Saimaan alueella mielenkiintoisen ja vetovoimaisen matkailuympäristön, joka mahdollistaa uudenlaisen monipuolisen tuotteistuksen erilaisille matkailun ja vapaa-ajan kohderyhmille.

Unesco Global Geopark -statuksen hakeminen

UNESCO Global Geopark -statusta haetaan UNESCOlta, joka päättää vuosittain uuden alueen hyväksymisestä geoparkiksi. Saimaa Geopark sai statuksen keväällä 2021.

Unesco Global Geopark ja kansainväliset verkostot EGN ja GGN

Euroopan Geopark-verkosto EGN perustettiin vuonna 2000. Verkoston päätavoite on auttaa sen jäseniä luomaan kestävää alueellista kehitystä alueiden geologista perintöä hyödyntävän geoturismin avulla.Euroopan Geopark-verkosto (eng)

Euroopan geoparkit kuuluvat myös maailmanlaajuisen Global Geoparks -yhteistyöverkostoon. Tämäkin verkosto toimii UNESCOn alaisuudessa. Global Geopark -verkosto (eng)

UNESCO Global Geoparkeihin kuuluu 177 kohdetta 46 maasta. Suomesta UGGp-statuksen ovat saaneet Saimaa Geopark, Rokua Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark sekä Salpausselkä Geopark.UNESCO Global Geoparkit (eng)